Kalendarz Imprez

Regulamin


Regulamin sprzedaży biletów na Grand Prix w Gorzowie

 

REGULAMIN DOTYCZĄCY ZASAD ZAKUPU BILETÓW I UCZESTNICTWA W IMPREZIE GRAND PRIX POLSKI W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM W DNIU 25 SIERPNIA 2018 ROKU

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

1. Organizatorem następującej imprezy sportowej:

 

1) SPEEDWAY GRAND PRIX OF POLAND (zaplanowanej na dzień 25 sierpnia 2018 roku w Gorzowie Wielkopolskim; planowane rozpoczęcie Imprezy – godz. 19:00);

 

jest Stal Gorzów Wielkopolski S.A. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Kwiatowa 55, 66-400 Gorzów Wielkopolski, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) :000307090: (określany dalej jako „Organizator”).

 

2. Osoby nabywające bilety na Imprezę lub uczestniczące w Imprezie na podstawie jakichkolwiek innych wydanych przez Organizatora dokumentów uprawniających do wstępu na teren Imprezy, np. zaproszeń (określane dalej jako „Uczestnicy”), dokonując zakupu biletów na Imprezę lub przyjmując jakiekolwiek inne dokumenty uprawniające do wstępu na teren Imprezy, np. zaproszenia (bilety lub jakiekolwiek inne dokumenty uprawniające do wstępu na teren Imprezy są określane dalej łącznie jako „Bilety”), akceptują postanowienia niniejszego Regulaminu bez jakichkolwiek zastrzeżeń i zobowiązują się ich przestrzegać.

 

3. Przed zakupem lub uzyskaniem Biletu Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, jak również innymi regulaminami (zwłaszcza sportowymi) lub innymi zasadami, które mogą dotyczyć zarówno samych Imprez, jak i osób biorących w nich udział, w tym w szczególności z regulaminem obiektu (terenu) odbywania się Imprez – Stadionu im. Edwarda Jancarza w Gorzowie Wielkopolskim określanym dalej jako jako „Regulamin Obiektu”), a także z właściwymi sportowymi Regulaminami FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme – Międzynarodowej Federacji Motocyklowej), dotyczącymi cyklu „FIM Speedway World Championship Grand Prix” (dostępnymi na stronach:http://www.fim-live.com/en/sport/regulations-and-documents/speedwaygrand-prix/ oraz http://www.fimlive.com/en/library/; określanymi dalej łącznie jako „Regulaminy Grand Prix”) i właściwymi sportowymi regulaminami Stal Gorzów Wielkopolski S.A. (Organizatora) obowiązującymi w sporcie żużlowym (dostępnymi na stronie: http://www.stalgorzow.pl; określanymi dalej łącznie jako „Regulaminy Stal Gorzów Wielkopolski S.A.”). Nabywając lub uzyskując w inny sposób Bilet Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, jak również innymi regulaminami (zwłaszcza sportowymi) lub innymi zasadami, które mogą dotyczyć zarówno samych Imprez, jak i osób biorących w nich udział, w tym w szczególności z Regulaminem Obiektu, Regulaminami Grand Prix oraz Regulaminami Stal Gorzów Wielkopolski S.A., akceptuje je i zobowiązuje się ich przestrzegać. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje w szczególności to, że zgodnie z Regulaminami Grand Prix, Regulaminami Stal Gorzów Wielkopolski S.A. w trakcie Imprez mogą zostać podjęte określone rozstrzygnięcia (decyzje) sportowe i organizacyjne (m.in. dotyczące przełożenia, przerwania lub wcześniejszego niż zaplanowane zakończenia Imprez).

 

4. Niniejszy Regulamin określa dodatkowe zasady zakupu Biletów i uczestnictwa w Imprezach, w tym warunki Organizatora dotyczące zwrotów oraz przekazywania Biletów, stanowiące uzupełnienie zasad i warunków przewidzianych w obowiązują- cym w odniesieniu do Imprez regulaminie korzystania z systemu obsługi rezerwacji dystrybucji biletów na imprezy masowe portalu stal.kupbilety.pl

 

§ 2. Prawa i obowiązki Uczestników i Organizatora

 

1. Uczestnik, poprzez wstęp na teren odbywania się Imprezy wyraża zgodę na:

 

1) nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego podczas Imprezy do celów związanych z przeprowadzeniem transmisji telewizyjnej z Imprezy oraz celów marketingowych Organizatora, z zastosowaniem wszelkich dostępnych technik transmisji, zwielokrotniania, modyfikowania i rozpowszechniania;

 

2) przebywanie w strefie charakteryzującej się znacznym hałasem, mogącym prowadzić do uszkodzeń słuchu;

 

3) przebywanie w strefie charakteryzującej się ryzykiem wystąpienia znacznego stężenia spalin i odprysków z toru żużlowego;

 

4) znalezienie się w zatłoczonym pomieszczeniu, wraz z utrudnieniami wynikającymi z takich okoliczności.

 

2. Organizator ma prawo do odmowy Uczestnikowi wstępu na teren odbywania się Imprezy lub usunięcia Uczestnika z tego terenu, w następujących przypadkach:

 

1) w przypadkach określonych w ustawie z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 611, z późn. zm.);

 

2) gdy Uczestnik posługuje się Biletem niespełniającym wymogów określonych w niniejszym Regulaminie;

 

3) gdy Uczestnik w inny sposób narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub narusza postanowienia jakichkolwiek innych regulaminów dotyczących Imprez, w tym w szczególności Regulaminu Obiektu, Regulaminów Grand Prix, Regulaminów Stal Gorzów Wielkopolski S.A.;

4) gdy Uczestnik zachowuje się w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych osób, w szczególności innych Uczestników, lub własnemu;

 

5) gdy Uczestnik znajduje się pod wpływem alkoholu, środków odurzających (np. narkotyków) lub innych niedozwolonych substancji;

 

6) gdy Uczestnik zachowuje się w sposób mogący mieć wpływ na wynik rywalizacji sportowej.

 

3. Ponadto, Organizator ma prawo do:

 

1) zakazania Uczestnikowi rejestrowania przebiegu Imprezy w jakikolwiek sposób, w tym także zakazania Uczestnikowi wnoszenia na teren odbywania się Imprezy lub posiadania urządzeń umożliwiających taką rejestrację dowolną techniką (aparaty, kamery, itp.);

 

2) zakazania Uczestnikowi wnoszenia na teren odbywania się Imprezy lub posiadania określonych przedmiotów (butelek z napojami, drzewców, trąbek, itp.);

 

3) zmiany miejsca, do zajęcia którego uprawnia Bilet – ze względów bezpieczeństwa;

 

4) dokonywania zmian w programie Imprez, zmiany ich terminu lub miejsca, bądź ich całkowitego odwołania.

 

4. Organizator zachowuje wyłączne prawo do utrwalania, wykorzystywania i rozpowszechniania wszelkich nagrań dźwiękowych lub filmowych z Imprez, w tym w szczególności w sieci Internet, a jakakolwiek rejestracja podczas Imprez materiału dźwiękowego lub filmowego przez Uczestnika jest zabroniona.

 

§ 3. Bilety

 

1. Bilety nie mogą być odsprzedawane. Odsprzedaż, bądź zmiana Biletu, bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora, a także jakiekolwiek uszkodzenie Biletu, brak kuponu kontrolnego Biletu lub nieczytelny kod kreskowy na Bilecie, powoduje, że Bilet staje się nieważny i nie podlega zwrotowi, ani zamianie na inny Bilet, a Uczestnik traci prawo wstępu na teren Imprezy.

 

2. Bilety nie mogą być również wykorzystywane jako nagrody w jakichkolwiek konkursach lub innych działaniach o charakterze promocyjnym, bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora.

 

3. W żadnym wypadku nie wydaje się duplikatów Biletów.

 

4. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zweryfikowanie danych dotyczących Uczestnika umieszczonych na Bilecie i ich poprawność.

 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenie, zniszczenie, zgubienie lub kradzież Biletu, w tym również za brak kuponu kontrolnego lub nieczytelny kod kreskowy na Bilecie.

 

6. Bilety nie podlegają zwrotowi i są sprzedawane z zastrzeżeniem prawa Organizatora do dokonania zmiany programów, terminów lub miejsc Imprez, w szczególności z powodu okoliczności pozostających poza kontrolą Organizatora, bez obowiązku dokonania zwrotu ceny Biletu lub jego wymiany, ani zwrotu Uczestnikowi jakichkolwiek innych kosztów poniesionych przez niego w związku z nabyciem Biletu lub udziałem w Imprezie.

 

7. W przypadku zmiany terminu lub miejsca Imprezy, obowiązkiem Organizatora jest ustalenie nowego terminu lub miejsca Imprezy, przy czym Organizator dołoży starań, aby podać stosowne informacje do wiadomości publicznej.

 

8. W przypadku zmiany programu, terminu lub miejsca Imprezy, w szczególności przełożenia terminu rozpoczęcia lub zakończenia Imprezy, Uczestnik nie jest uprawniony do domagania się zwrotu ceny Biletu, ani jakichkolwiek innych kosztów poniesionych przez Uczestnika w związku z nabyciem Biletu lub udziałem w Imprezie.

 

9. W przypadku przerwania Imprezy SPEEDWAY GRAND PRIX OF POLAND w Gorzowie Wielkopolskim po 16 lub więcej biegach, Uczestnik nie jest uprawniony do domagania się zwrotu ceny Biletu, ani jakichkolwiek innych kosztów poniesionych przez Uczestnika w związku z nabyciem Biletu lub udziałem w Imprezie. Uczestnik przyjmuje przy tym do wiadomości i akceptuje, że zgodnie z Regulaminami Grand Prix, punkty uzyskane po zakończeniu co najmniej 16 biegów są wystarczające do ustalenia wyników całych zawodów, które mogą zostać wówczas uznane za zakończone.

 

10. Ponadto, Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zgodnie z Regulaminami Grand Prix, Impreza SPEEDWAY GRAND PRIX OF POLAND w Gorzowie Wielkopolskim może zostać przesunięta z soboty (25 sierpnia 2018 roku) na niedzielę (26 sierpnia 2018 roku; termin rezerwowy) lub poniedziałek (27 sierpnia 2018 roku, II termin rezerwowy). Również w przypadku takiego przesunięcia Imprezy Uczestnik nie jest uprawniony do domagania się zwrotu ceny Biletu, ani jakichkolwiek innych kosztów poniesionych przez Uczestnika w związku z nabyciem Biletu lub udziałem w Imprezie.

 

11. Nabyty i niewykorzystany przez Uczestnika Bilet na daną Imprezę może być on zwrócony przez Uczestnika jedynie w przypadku całkowitego odwołania danej Imprezy przez Organizatora przed jej rozpoczęciem i tylko na zasadach okre- ślonych przez Organizatora w niniejszym Regulaminie. W przypadku całkowitego odwołania danej Imprezy Uczestnik będzie uprawniony do otrzymania od Organizatora zwrotu pełnej ceny nabytego i niewykorzystanego przez Uczestnika Biletu na daną Imprezę, w terminie 1 miesiąca po odwołaniu danej Imprezy.

 

§ 4. Postanowienia końcowe

 

1. Udział w Imprezach podlega także ograniczeniom wynikającym z Regulaminu Obiektu, dotyczącym w szczególności zachowania się Uczestników podczas przebywania na tym terenie oraz wnoszenia lub posiadania określonych przedmiotów. Ponadto, w odniesieniu do Imprez znajdują zastosowanie również postanowienia Regulaminów Grand Prix, Regulaminów Stal Gorzów Wielkopolski S.A. oraz regulaminów imprez masowych dotyczących Imprez.

 

2. Niezależnie od obowiązku Uczestników dotyczących przestrzegania postanowień wszelkich regulaminów dotyczących Imprez, w tym niniejszego Regulaminu oraz regulaminów, o których mowa w ust. 1 powyżej (Regulamin Obiektu, Regulaminy Grand Prix, Regulaminy Stal Gorzów Wielkopolski S.A.), Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać również przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 611, z późn. zm.).

 

 

 

Proszę czekać - trwa ładowanie treści